Cap

ProlComensa lo pròlech desobra l’A­van­geli de sent March.

{578b} March avan­ga­lista, alet de Déu e fillol de sent Pera per babtisma, e dexeble en la paraula de Déu, prevera dells jueus, dell linatge de Leví, conver­tit, escriví l’avangeli dell linatge de Jesucrist parlant d’ell.

Car al comensament parla de lla profasia de lla veu qui cridava al dasert, ço és, Johan fill de Zaquaries, misatgé de Déu,  mostrant … ll’avan­geli] Re­fe­rència als evangelis de Mateu i Lluc, que nar­ren la concepció de Jesucrist per obra de l’Es­perit Sant.mostrant la incarnació de Jesucrist per lo consabiment dell Sant Sperit al comensament de ll’avan­geli, per so que aquell qui legirà conega lo comensament de lla encarnació de Jesucrist.

Puys escriví l’avangeli e comensa­ment del babtisma de Je­su­crist, e no parla de lla [*] molt, de lla qual los altras parlàran, ans parla primerament del dejuni del desert, e com lo demoni lo temptà ab les bèsties, e los àngels li administràvan. Escriviren tot breument per nós a ensenyar] És a dir ‘per ensenyar-nos’; vegeu Introducció.per nós a ensenyar pus laugerament.

E racompta la història de lla sua vida que ell sa tallà lo polço per tal que hom lo gitàs de ll’ofici de pravera; mas nostra Senyor, guardant la sua fe, li rastaurà so que havia perdut, car ell racobrà lo polze, e fonch puys bisba d’Alaxandria.

E per ço cové encercar e antendra per orda les sues paraulles {578c} de l’avan­geli e de lla sua doctrina, e de entendra la natura divina encarnada en lo cors de Jesucrist. E com serà trobat, volem que hom ho antena, e axí que hajam guardó de nostra trabal confortant-nos,  #«car aquell … creximent»] Citació apro­xi­mada, en el text llatí i en les tres versions catalanes, de 1Co 3,7.«car aquell qui planta e qui rega una era fa, mas Déu és aquell qui dóna creximent».

IncAcí se acaba lo pròlech sobra l’Avan­geli de sent March, e comença lo primer capítol de l’avangeli.

1,Tit[Primer capítol]

1, 1 É aquest [lo començament de l’]e­vangeli de Jesucrist, Fill de Déu, 1, 2 axí com és scrit en Ysaÿas profeta dién:

«Veus que yo] D’acord amb  c, com en M i Pal.yo tramet lo meu àngel davant la tua cara, qui andresarà la mia via da­vant tu] D’acord amb  c, com en M i Pal.da­vant tu.

1, 3 »Una veu cridarà al dasert: Aparallats la via dell Senyor, dre­tes fets les vies d’ell.»

1, 4 Fon Johan en lo dasert batejant e praïcant babtisma de panitència en rami­sió de pacats. 1, 5 E axían a ell tots aquells de lla regió de Judea e de Jeru­salem, e batejava’lls en flum Jordà, e confasàvan lurs pacats.

1, 6 E Johan era vestit de pèlls de ca­mells, e sint entorn los lombres] ‘Lloms’; vegeu Glossari.lombres de coreja de cuyro, e manjava lagosta e mel salvat­ge.

1, 7 E preïcava dient:

–Pus fort de mi vendrà aprés de {578d} mi, del quall #yo no són … sabates] Traducció lliure i idio­màtica.yo no són digna de descalsar-li les sabates. 1, 8 Jo us batex en aygua, e ell vos batejarà dell Sant Sparit.

1, 9 E fonch fet en aquell temps que vench Jesús de Netzeret, ciutat de Gali­lea, e fonch batejat en flum Jordà per Johan.

1, 10 E tantost que axí de lla aygua, viu lo cel ubert] Com M, difereix de c (que no té aquí el suport de cap manus­crit).cel ubert, e lo Sant Sperit] D’acord amb  Z.Sant Sperit davallà sobra ell en forma de] Interpretació de tamquam (‘com’), com en M i Pal.en forma de coloma [*]. 1, 11 E fonch feta una veu en lo cel] M i Pal traduei­xen amb més precisió la corresponent prepo­sició llatina (de caelis).en lo cel dient:

–Tu est mon Fill amat e plasent.

1, 12 E mantinent lo manà lo Sant Sparit en lo dasert, 1, 13 e fon aquí deju­nant xlª dies e xl nits. E lo dimoni] Traduc­ció de Satana com en M.dimoni lo temptà, e aquí stava entre les bèsties, e los àngels li administràvan.

1, 14 E puys que Johan fonch ancarser­rat, vench Jesús en Galilea, e preÿcava la peraula de Déu] Explicació popular del llatí (‘evan­geli del Regne de Déu’), com en M.la peraula de Déu 1, 15 e deya:

#Lo temps... celestial de Déu] Dues frases pa­ral∙leles són integrades en una de sola. Vegeu igualment M; semblantment 1,3 M.–Lo temps és vangut dell Regna celestial de Déu. Fets panitència e craets lo evangeli de Déu.

1, 16 E anant Jesús prés la mar de Gali­lea, viu Simon e Andreu son frare qui matían lo ret en la mar, car éran pesca­dors. 1, 17 E dix a ells Jesús:

–Vanits e sagits-me, e faré-us pesca­dors d’hò­mens.

1, 18 E ells tantost lavà­ran] Possible confusió amb laxàran.lavà­ran la ret e saguí­ran-lo.

1, 19 Anant un poch, viu Johan e Jàmech] Sobre la forma d’aquest nom en P, vegeu Introducció.Jàmech, fills de Sabadeu, en la naveta component lo fillat, 1, 20 e tantost los apellà. E laxàran lur para Zabadeu en la naveta e ab los logaters] Com en M i en Pal, en el sentit d’ ‘assa­lariats’.logaters, e saguíran Jesús.

1, 21 E antràran en Cafarneú, e manti­nent en lo disapta entrà en lur sinagoga anse­nyant a ells. 1, 22 E tots éran {579a} mara­vellats de lla sua doctrina, car ell era ansenyant a ells axí com a pode­rós, no pas axí com los savis de lla lur Ley] Com en M, parà­frasi del terme escri­bes. Semblantment en la «Bible du xiiie siècle»: «sages de lor loi» (Sneddon, II, 103) i en la versió occitana del «Fragment del Puget»: «savis de lur ley» (Meyer, «Fragment», 434). savis de lla lur Ley.

1, 23 E era en la sinagoga de aquells un home endamoniat, e cridava 1, 24 dient:

–Què has tu a fer de nós, Jesús de Netzeret? Est vangut per #da­lir] En el sentit de ‘des­truir’ que té el verb delir en català antic (vegeu també M).dalir-nos! Yo sé que tu est Sant de Déu!

1, 25 E Jesús li manasà e dix:

–Calla, e ix d’aquell home!

1, 26 E lo damoni] Tra­ducció popular del llatí spriritus inmundus (‘esperit impur’) com en M.damoni turmentà-lo, e exí d’aquell homa cridant. 1, 27 E tots fóran maravellats, e anàran de un en altra dient:

–Què serà açò? Quina doctrina és aquesta novella? Car ell ha poder de manar alls dimonis, e ells obaèxan a ell.

1, 28 E la sua nomenada s’astania e s’escampà per tota Galilea.

1, 29 E com fonch axit] Com Pal, en singular, d’acord amb alguns manuscrits de la Vulga­ta.fonch axit de lla sinagoga, vanguéran en la casa de Simon, e ab Andreu e ab Jaume e ab Johan per men­jar] Afegitó provi­nent, potser, de la glossa.per men­jar. 1, 30 E la sogra de Pera geya malalta de febra, e mantinent li ho diguéran. 1, 31 E vench Jesús, e lavà-la per la mà, e manti­nent la lexà la febra, e adminastrà a ells.

1, 32 E al vespra, quant lo sol fonch declinat, li presentàran tots los malalts e endimoniats. 1, 33 E tots aquells de lla ciutat éran ajustats davant lo portal] Potser interpreta que es tracta de la porta de la ciutat.portal, 1, 34 e gua­rí’lls de diverses malalties. E de molts andamoniats gitava los dimonis] Traducció amplificada; vegeu també M.de molts andamoniats gitava los dimonis, e no lexava parllar los dimonis, car ells lo conaxían.

1, 35 E lavà’s matí, e axí-sa’n e anà-sa’n al dasert, e aquí ahorava.

1, 36 Saguí-lo Simon e aquells qui éran ab ell, 1, 37 e com lo haguéran trobat, digué­ran-li:

–Totes les {579b} gents ta damà­nan.

1, 38 E ell los dix:

–Anem per les vi­le­tas] Ús del diminutiu com en naveta (v. 19).vi­le­tas e per les ciutats qui són entorn de nós, e praÿca­ré-hi, car per asò són vangut.

1, 39 E ere praÿcant per les sinagoges d’ells. E en tota Galilea gitava los demo­nis dells hòmens.

1, 40 Vench a ell un hom lebrós [*], e agenolà’s dient] P i M s’aparten de c, que té dixit ei; vegeu, en canvi, Pal.dient:

–Si tu volls, tu∙m pots mundar] En català antic, ‘netejar’, ‘purificar’.mundar.

1, 41 E Jesús, havent pietat d’ell, stès la sua mà, e tocà’l un poch e dix-li:

–Yo vull que tu sies mundat.

1, 42 E mantinent que ho hach dit, fonch mundat de lla labrosia. 1, 43 Com fonch mundat, mantinent na tramès aquell 1, 44 e dix-li:

–Veges, no ho digues a nangú; mas vé e mostre’t al príncep dells preveres, he ofir per la tua mundació so que Moysès manà per testimoni en Israell] Explicitació del llatí illis.en Israell.

1, 45 E com ell fonch axit, l’home co­mensà a preÿcar e a divullgar lo miracle, enaxí que Jesús no podia entrar en la ciutat, ans li covania] Afegitó propi de P i M.li covania star dafores en lo desert, e aquí se ajustàran gens de totes parts.